telugudanam.com

      telugudanam.com

   

సంఘ శక్తి

రుక్మాఖీమైత రేయోపనిషది

విపులాం సంస్తుతిం లబ్దపూర్వః

శ్రీ మచ్చీషాద్రి నాధోవచిత విభవ

సంప్రాప్త కళ్యాణ లక్ష్మీ

శ్రీశైలీంద్రస్య శంభోరనితర కృపయా

వర్ధమనో విశా హం

త్రైలింగో దేశ ఏష ప్రవిలతు సదా

సంపదుద్దామకోశః

గోదావర్యాః ప్రవాత ప్రశిధిలవులినీ

క్రీడోమానా అటంతః

కృష్ణాపానీయ బిందు ప్రవిమలతీరు భూ

వాసమా సేవమానాః

తుంగా పాదాని రక్తాః రుచి కతరవమో

భంగ విన్యాస శోభం

మంజీరాం రంజయంతో విజయ మనుగతాః

అంధ్రలోనాః ప్రధంతాం

కలాభింప్ర్యాభిర్నిగమదదవీధిః శ్రుతిచయైః

కవిత్వ ప్రఖ్యాతిభిః లలిత హృదయైర్భుద్ది నిభవైః

ప్రశస్త రాచారైరభి నవవచః ఖ్యాతిభిరిమే

శు విఖ్యాతా ఆంధ్రాః విజయ మధియంతు ప్రతివదం!

సస్యశ్యామల భూమి భిన్సునిపులై దాదశ్యాకైః పర్యతైః

నర్వర్తుప్రసృతైః ప్రమాననిచయైః పక్వైశ్చ నానాఫలైః

స్వచ్చైస్సారితవారిభిః శ్రుతిహితైః శాకుంతమంజువనైః

పుణ్వైః కర్మభిరాచితా చ నతతన్ పుశ్యాంధ్ర భూర్వర్దతాం

ఆంధ్రే పుణ్య ప్రదేశే స్పురతి హి సతతం శ్రీ హరిప్రేమ పాత్రం

దుర్గా శైలీంద్రకన్యా కలయతిక్ నుచిరం భవ్య సౌభాగ్య లక్ష్మిం

భాజంతీ వాచి వాచి శ్రుతివిహిత విధేన్ కారయంతే చ వాణి

ఆంధ్రా సాకల నవత్నీ విభవ మనుగతీః ఆనతే నిత్యనూత్నం

నిశ్ణాతాస్పర్శ శాస్త్రే ప్పునితరమతయో దుర్గమే వేదమార్గే

మృద్వికాపాదరస్యే నిరువమరసికాః కోమలీ కావ్య మార్గే

ప్రత్యత్పన్న ప్రదీకా వ్యవహృతి విషయేప్పు ప్రతీవ ప్రభావా

అంధ్రాః స్వీయే ప్రదేశ్ శుభవిభగవగతాః కీర్తిమాయాం త్వజప్రం

విద్యానాక కుమారో బుధజన వినుతీ మల్లినాధన్న్సుధీంద్రః

అన్నంభట్టో ధ విశ్వప్రదిత బుధవరః శ్రీ జగన్నాధసూరః

నన్నయ్యంతిక్కయజ్వా అధితరకవమో హ్యాంద్రస్ గీర్వాశాశస్తా

సతైర్విభ్రాజితేయం విలసతు సతతం సర్వ పస్యా న్ర్ధభూమి

మదమాతంగ మాదాంబుజికముల సంభావింపన్ గాక నీ

స్స్రమై యెప్పునుగాకః నీ ప్రభ ప్రపంచంగుల్ల సూర్య ప్రభా

సదృశంబై వెలుగిందు గాక జననీ! సర్వాంధ్ర విశ్వంభరాః

శాలివాహన రాజచంద్రుల యేల్చడి నిగ్గుదేరిన పంటనేల యిద్ది

భాళుక్య రాజేంద్ర సమద సానుజ దానదారల దడిసినధరశా యిద్ది

కాకతీయ నృపాల ఖడ్గస్పులింగాళి పరిడవిల్లిన వీర్యసుధ యిద్ది

విద్యానగర రాజవీరుల శౌర్మోష్య సరిగర్వ మణగిన యబ్నని యిద్ది

నేడు జనతగ్రణతంత్రనీతరాల్ల

సోద రాంధ్రులనొక త్రాట నొక్కమాట

నైక్యమున నలరించి రోయబ్న్నలారా

నడూము గట్టును నైక్యసన్నద్దులగుడు

అన్నల్ దమ్ముల్ నేకమి జనని పాదాభ్యర్చనల్ సేయుల్

ళ్ న్నీమంబున నాంధ్రమాతకు నముల్లాసంబు గల్గించు కా

ర్యోన్నత్యంబు దలంచి సత్పధకముల్ ప్రారంభుం జేసి మీ

రన్నల్ దమ్ముల్ నాంధ్ర సోదర నమైక్యంబున్ ప్రసాదింపుడి

ఓ సమాజ పూరుషుండ యాంధ్రోర్విజనులు

నీకు నవయవములె కారె నీరు సంత

సౌష్టవంబును నిల సంఘశక్తి గాదె

యిట్టి తధ్యంబు నాంధ్రుల కెఱుక పఱచి

ప్రగతి సాధింపుమీః ధర్మ పధమునందు

దొరలెను సిద్ది, కాని కడు దూరముగా పరుగెత్తె శ్రీద్ద సం

బరమున సర్వవస్తువులు ప్రక్కన జేరెను కాని మానవుం

ఉరిమురి మానవున్ గపటియై కడూదూరము చేసెః సాంధ్రసో

దర సమతనే క్షమా గుణము దాలిచి యేలు మహాంధ్ర సంస్కృతినే

పరిణతి కాలంబిందియని

ఉరియుచు సోదరుల మాంధ్ర భూమాతకు నే

డరుసమున మ్రొక్కు లిడుచును

పరస్పరము చేయి గలిపి బయనించవలెన్

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: