telugudanam.com

      telugudanam.com

   


పొడుపు కథలు

వికవిక కాయ; పకపకా కాయ; పరంజ్యోతి కాయ.

జవాబు:

ఈతకాయ; పత్తికాయ

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: