telugudanam.com

      telugudanam.com

   

అక్షరం - పదం - వాక్యం

- మ్మ - మ్మ మాట వినాలి, అడుగు ముందుకు వేయాలి.

- వు - వు మనకి పాలు ఇచ్చును.

- టుక - టుక మీద ఇటుక పేర్చు, ఇల్లును అందంగా తీర్చు.

- క - పాలపిట్ట అందం చూడు, కలకున్న రంగులు చూడు.

- డుత - డుతా ఉడుతా ఉష్, ఎక్కడికెళ్తున్నావ్.

- యలలో - యలలో పసిపాప, అందరికీ కంటిపాప.

- లుక - క్కడి దొంగలు అక్కడనే పిల్లి వచ్చే లుక భద్రం.

- నుగు - రు పారుతున్నది నిండుగా, నుగు త్రాగును నీరు దండిగ.

- దు - దు వ్రేళ్లు బలిమి హస్తంబు పనిచేయు.

- ఒంటె - ఒంటె ఒకటి ఎడారిలో ఒంటరిగా వెళుతున్నది.

- డ - డలోని ప్రయాణం కలిగించును ఆనందం.

- ను - ను చిరునవ్వు ఒక షధం.

అం - అంబరం - అంబరమంటే ఆకాశం, ఆకాశంలో హరివిల్లు.


- డవ - డవ అడుగున నీరు కాకి పైకి తెచ్చెనెలా?

- గం - గం అంటే పక్షి.

- గంప - గంపలో పళ్లున్నవి, పళ్లలోన బలమున్నది.

- మేఘం - మేఘాల తెరలోన దాగుంది చందమామ.


- క్రము - క్రాలు సరిగా ఉంటే చక్కగా నడుస్తుంది బండి.

- త్రం - త్రం అంటే గొడుగు. ఎండ, వానలకు తొడుగు.

- డ - డలో పెట్టిన జాజిపూలు వెదజల్లునులే సువాసనలు.

- షం - షం అంటే చేప.


- పాసు - పాసు అంటే ఇష్టం, కాల్చాలంటే కష్టం.

- కంఠం - కంఠం> ఎత్తి కోయిలమ్మ, ఎన్నో పాటలు పాడునమ్మ.

- బ్బా- బ్బాలో మిఠాయిలు నోరూరిస్తున్నాయా!

- క్క - క్క చేతిన పట్టి శివుడు నాట్యం చేయు.

- వీ- వీపలుకును రాగాలెన్నో, పాట లోపల భావాలెన్నో.


- ల - లను చక్కగా దువ్వాలి.

- రథం - రము నడిపెను కృష్ణయ్య.

- దంతము - దంతాలను ప్రతి రోజూ తోమాలి.

- నం - నం విలువ తెలుసుకో, పొదుపు కలిగి మసలుకో.

- క్క - క్క ఎంతో టక్కరిది.


- లక - లకేమో నల్లన, అక్షరాలు తెల్లన.

- లం - లం అంటే పండు.

- బంతి - బంతి ఆట ఆడాలి.

- జన - గవంతుని పూజించు, జన చేసి తరించు.

- మంచం - మంచానికి నాలుగు కాళ్లు.


- తి - తి అంటే ఋషి.

- వి - వి అంటే సూర్యుడు.

- త - త అంటే తీగ.

- వంతెన - వంతెనపై వెళ్ళాలి, నదిని దాటి పోవాలి.

- రం - రం అంటే బాణం.


- వేషం - దసరాలో పులి వేషం, చూచేవారికి సంతోషం.

- సంచి - సంచిలోన సర్దుకో పుస్తకాలు, బడికి వెళ్ళి నేర్చుకో పాఠాలు.

- రిణం - రిణం అంటే జింక.

- తాళం - తాళం> కాపాడుతుంది ఇంటిని.

క్ష - నక్షత్రం - నక్షత్రం తళ తళ మెరుస్తుంది.

- ఱంపం - ఱంపానికి పళ్లుంటాయి.

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: