telugudanam.com

      telugudanam.com

   

ద్విత్వాక్షర అధ్యయన వేదిక

సరైన అక్షరాలతో ఖాళీలు నింపండి.

  1   2   3   4
 

 1. అ - - - (క్క, గ్గ)

 2. ఎ - - - (ద్ది, ద్దు)

 3. గ - - - లు (జ్జు, జ్జె)

 4. కు - - - (క్క, చ్చ)

 5. క - - - (న్నె, ద్ది)

 6. ల - - - (ట్టి, డ్డు)

 7. బొ - - - (గ్గు, గ్గి)

 8. అ - - - (ట్టు, ట్టి)

 9. పి - - - (చ్చి, గ్గ)

10. ర - - - రు (బ్బ, గ్గ)

11. బొ - - - ( గ్గ, జ్జ)

12. గ - - - (డ్డి, గ్గ)

13. గు - - - (గ్గ, జ్జు)

14. పొ - - - (ద్దు, త్తు)

15. మ - - - (ట్టి, గ్గ)

 

 1. మ - - - (క్క, చ్చ)

 2. బి - - - (డ్డ, డ్డు)

 3. గి - - - (చ్చు, చ్చ)

 4. అ - - - డు (ల్ల, ల్లు)

 5. ము - - - (గ్గ, గ్గు)

 6. అ - - - (త్తి, త్త)

 7. ము - - - (వ్వ, ల్ల)

 8. న - - - (త్తి, త్తు)

 9. ఎ - - - (త్తు, త్తి)

10. ము - - - (ద్ద, త్తు)

11. మ - - - (ర్రి, య్యి)

12.అ - - - (న్న, న్ను)

13. న - - - (వ్వు, వ్వ)

14. ప - - - (న్ను, త్తు)

15. గొ - - - లి (డ్డ, ప్ప)

 

 1. ము - - - (గ్గ, క్క)

 2. క - - - (ప్ప, ప్పి)

 3. తు - - - (ప్పు, న్న)

 4. ని - - - (ప్పు, ప్ప)

 5. మ - - - (బ్బు, న్న)

 6. అ - - - (గ్గ, గ్గి)

 7. గ - - - (జ్జె, జ్జు)

 8. దె - - - (బ్బ, ప్ప)

 9. అ - - - (ప్పి, మ్మ)

10. ద - - - (మ్ము, మ్మ)

11. పొ - - - (ట్టి, గ్గ)

12. చె - - - (మ్మ, న్న)

13. మ - - - (ల్లి, బ్బ)

14. రా - - - (ళ్ళు, స్సు)

15. రా - - - (ళ్ళు, స్సు)

 

 1. క - - - (వ్వు, స్సు)

 2. నె - - - (య్యి, మ్మ)

 3. క - - - (ర్ర, బ్బ)

 4. బ - - - (స్సు, వ్వు)

 5. తొ - - - (ర్ర, ర్రె)

 6. త - - - (ల్లి, ల్ల)

 7. చ - - - ము (ట్ట, ట్టి)

 8. ను - - - (య్యి, మ్మ)

 9. పి - - - (ల్లు, ల్లి)

10. పు - - - (వ్వు, ల్ల)

11. లె - - - (స్స, స్సు)

12. క - - - (ళ్ళు, ల్లి)

13. స - - - (బ్బ, బ్బు)

14. వె - - - (ళ్ళి, ల్లి)

15. ప - - - క (చ్చి, బ్బు)


సమాధానాలు కావాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: