telugudanam.com

      telugudanam.com

   

లింగములు

లింగములు నాలుగు రకములు. అవి...


పుంలింగము

పురుషులను, వారి విశేషములను తెలుపును.

ఉదా: రాముడు, ధనవంతుడు, బాలుడు, అందగాడు, మొదలైనవి.


స్త్రీ లింగము

స్త్రీలను, వారి విశేషములను తెలుపును.

ఉదా: సీత, గుణవతి, ఆమె, అందగత్తె, మొదలైనవి.


నపుంసక లింగము

పశుపక్షులు, ప్రాణములేని వస్తువులు, వాని విశేషములను తెలుపును.

ఉదా: ఆవు, పూలు, చెట్లు, అది, అవి, మొదలైనవి.


సామాన్య లింగము

సమూహమును తెలుపును. స్త్రీ పురుషులకు భేదములేదు.

ఉదా: కొందరు, అందరు, ఎందరు, మొదలైనవి.

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: