telugudanam.com

      telugudanam.com

   

అష్టలక్ష్మి స్తోత్రము

శ్రీ మహాలక్ష్మీ మంత్రము అష్టలక్ష్మీ స్తోత్రము లందిమిడియున్నది, గాన అద్దానిని ప్రతిదినము పఠించు వారలకు అష్టైశ్వర్యములు, సకల ఆయురారోగ్యములు కలుగును, ఆదిలక్ష్మి, ధాన్యలక్ష్మి, ధైర్యలక్ష్మి, గజలక్ష్మి, సంతానలక్ష్మి, విజయలక్ష్మి, విద్యాలక్ష్మి, ధనలక్ష్మి, స్వరూపిణియైన శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవిని ఈ స్తోత్రముచే పారాయణ చేయువారు దేవి కృపకు పాత్రులగుదురు.


లక్ష్మీ


ఆదిలక్ష్మి

సుమనస వందిత సుందరి మాధవి

చంద్ర సహొదరి హేమమయే

మునిగణ వందిత మోక్షప్రదాయని

మంజుల భాషిణి వేదమతే |

పంకజవాసిని దేవ సుపూజిత

సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే

జయ జయహే మధుసూదన కామిని

ఆదిలక్ష్మి పరి పాలయమాం ||ధాన్యలక్ష్మి

ఆయికలి కల్మష నాశిని కామిని

వైదిక రూపిణి వేదమయే

క్షీర సముద్భవ మంగళ రూపిణి

మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే

మంగళదాయిని అంబుజవాసిని

దేవగణాశ్రిత పాదయుతే

జయ జయహే మధుసూదన కామిని

ధాన్యలక్ష్మి పరిపాలయమాం ||ధైర్యలక్ష్మి

జయవరవర్షిణి వైష్ణవి భార్గవి

మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే

సురగణ పూజిత శీఘ్ర ఫలప్రద

జ్ఞాన వికాసిని శాస్త్రనుతే |

భవభయహారిణి పాపవిమోచని

సాధు జనాశ్రిత పాదయుతే

జయ జయహే మధు సూధన కామిని

ధైర్యలక్ష్మీ పరి పాలయమాం ||గజలక్ష్మి

జయ జయ దుర్గతి నాశిని కామిని

సర్వ ఫలప్రద శాస్త్రమయే

రధగజ తురగ పదాతి సమావృత

పరిజన మండిత లోకనుతే |

హరిహర బ్రహ్మ సుపూజిత సేవిత

తాప నివారిణి పాదయుతే

జయ జయహే మధుసూదన కామిని

గజలక్ష్మీ రూపేణ పాలయమాం ||సంతానలక్ష్మి

అయిగజ వాహిని మోహిని చక్రణి

రాగవివర్ధిని జ్ఞానమయే

గుణగణ వారిధి లోక హితైషిణి

సప్తస్వర భూషిత గాన నుతే

సకల సురాసుర దేవ మునీశ్వర

మానవ వందిత పాదయుగే

జయ జయహే మధుసూదన కామిని

సంతానలక్ష్మీ పరిపాలయమాంవిజయలక్ష్మి

జయ కమలాసిని సద్గతి దాయిని

జ్ఞాన వికాసని గానమయే

అనుదిన మర్చిత కుంకుమ ధూసర

భూషిత వాసిత వాద్యనుతే |

కనకధరాస్తుతి వైభవ వందిత

శంకర దేశిక మాన్యపదే

జయ జయహే మధుసూదన కామిని

విజయలక్ష్మీ పరిపాలయమాంవిద్యాలక్ష్మి

ప్రణత సురేశ్వరి భారత భార్గవి

శోక వినాశిని రత్నమయే

మణిమయ భూషిత కర్ణ విభూషణ

శాంతి సమావృత హాస్యముఖే

నవనిధి దాయిని కలిమలహారిణి

కామిత ఫలప్రద హాస్యయుతే

జయ జయహే మధుసూదన కామిని

విద్యాలక్ష్మీ పరిపాలయమాంధనలక్ష్మి

ధిమి ధిమి ధింధిమి ధింధిమి

దుంధుభి నాద పూర్ణమయే

ఘుమఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ

శంఖ నినాద సువాద్యమతే

వేద పూరాణేతిహాస సుపూజిత

వైదిక మార్గ ప్రదర్శయుతే

జయ జయహే మధుసూదన కామిని

ధనలక్ష్మి రూపేణా పాలయమాం ||ఫలశృతి

శ్లో|| అష్టలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం |

వరదే | కామరూపిణి |

విష్ణువక్షః స్థలా రూఢే |

భక్త మోక్ష ప్రదాయిని

శ్లో|| శంఖ చక్రగదాయక్తే

విశ్వరూపిణితే || జయః ||

జగన్మాత్రేచ మోహిన్యై

మంగళం శుభ మంగళం.సౌభాగ్యలక్ష్మి రావమ్మా... అమ్మా...

నుదుట కుంకుమ రవిబింబముగ, కన్నులనిండుగ,

కాటుగ వెలుగ, కాంచనహారము గళమున

మెరయగ పీతాంబరముల శోభలు నిండగ ||సౌ||

నిండుగ కరముల బంగారు గాజులు ముద్దులొలుకు

పాదమ్ముల మువ్వలు, గల గల గలమని సవ్వడి

జేయగ సౌభాగ్యవతుల సేవలనందగ ||సౌ||

నిత్య సుమంగళి, నిత్య కళ్యాణి భక్త జనుల

మా కల్పవల్లివై కమలాసనవై కరుణ నిండ

గా కనకవృష్టి కురిపించే తల్లి ||సౌ||

రమణీ మణివై, సాధు సజ్జనుల పూజలందుకొని

శుభములనిచ్చెడి దీవనలీయగ ||సౌ||

కుంకుమ శోభిత, పంకజలోచని, వెంకట

రమణుని పట్టపురాణి, పుష్కలముగ

సౌభాగ్యములిచ్చె పుణ్యమూర్తి మాఇంటవెలసిన ||సౌ||

సౌభాగ్యమ్ముల బంగారు తల్లి పురంధర విఠలుని

పట్టపురాణి, శుక్రవారము పూజలనందగ

సాయంకాలము శుభ ఘడియలలో ||సౌ||

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: