telugudanam.com

      telugudanam.com

   

ఏకాత్మతా స్తోత్రమ్‌

 1. ఓం సచ్చిదానంద రూపాయ నమోస్తు పరమాత్మనే|

  జ్యోతిర్మయ స్వరూపాయ విశ్వమాంగల్యమూర్తయే||

 2. ప్రకృతి: పంచ భూతాని గ్రహాలోకా: స్వరా స్తధా|

  దిశ: కాలశ్చ సర్వేషాం సదా కుర్వంతు మంగళమ్‌||


 3. రత్నాకరా ధౌతపదాం హిమాలయ కిరీటినీమ్‌|

  బ్రహ్మరాజర్షి రత్నాఢ్యాం వందే భారత మాతరమ్‌||


 4. మహేంద్రో మలయ: సహ్యో దేవతాత్మా హిమాలయ:|

  ధ్యేయో రైవతకో వింధ్యో గిరిశ్చారావలిస్తధా||


 5. గంగా సరస్వతీ సింధుర్‌ బ్రహ్మపుత్రశ్చ గండకీ|

  కావేరీ యమునా రేవా కృష్ణాగోదా మహానదీ||


 6. అయోధ్యా మధురా మాయా కాశీకాంచీ అవంతికా|

  వైశాలీ ద్వారికా ధ్యేయా పురీ తక్షశిలా గయా||


 7. ప్రయాగ: పాటలీ పుత్రం విజయానగరం మహత్‌|

  ఇంద్రప్రస్ధం సోమనాధ: తధామృతసర: ప్రియమ్‌||


 8. చతుర్వేదా: పురాణాని సర్వోపనిషదస్తధా|

  రామాయణం భారతం చ గీతా షడ్దర్శనాని చ||


 9. జైనాగమా స్త్రిపిటకా గురుగ్రంధ: సతాం గిర:|

  ఏష: జ్ఞాననిధి: శ్రేష్ఠ: హృది సర్వదా||


 10. అరుంధత్యనసూయ చ సావిత్రీ జానకీ సతీ|

  ద్రౌపదీ కణ్ణగీ గార్గీ మీరా దుర్గావతీ తధా||


 11. లక్ష్మీ రహల్యా చెన్నమ్మా రుద్రమాంబా సువిక్రమా|

  నివేదితా శారదా చ ప్రణమ్యా: మాతృదేవతా:||


 12. శ్రీరామో భరత: కృష్ణో భీష్మో ధర్మ స్తధార్జున:|

  మార్కండేయా హరిశ్చంద్ర: ప్రహ్లాదో నారదో ధ్రువ:||


 13. హనుమాన్‌ జనకో వ్యాసో వశిష్ఠశ్చ శుకో బలి:|

  దధీచి విశ్వకర్మాణౌ పృధు వాల్మీకి భార్గవా:||


 14. భగీరధశ్చైకలవ్యో మనుర్ధన్వంతరిస్తధా|

  శిబిశ్చ రంతిదేవశ్చ పురాణోద్గీత కీర్తయ:||


 15. బుద్ధోజినేంద్రా గోరక్ష: తిరువళ్ళువరస్తధా|

  నాయన్మారాలవారాశ్చ కంబశ్చ బసవేశ్వర:||


 16. దేవలో రవిదాసశ్చ కబీరో గురునానక:|

  నరసిస్తులసీదాసో దశమేశో దృఢవ్రత:||


 17. శ్రీమత్‌ శంకరదేవశ్చ బంధూ సాయణమాధవౌ|

  జ్ఞానేశ్వర స్తుకారామో రామదాస: పురందర:||


 18. విరజా సహజానందో రామాసంద్స్తధా మహాన్‌|

  వితరస్తు సదైవైతే దైవీం సద్గుణ సంపదమ్‌||


 19. భరతర్షి: కాళిదాస: శ్రీభోజో జకణస్తధా|

  సూరదాసస్త్యాగరాజో రసఖానశ్చ సత్కవి:||


 20. రవివర్మా భారతఖండే భాగ్యచంద్ర: స భూపతి:|

  కలావన్తశ్చ విఖ్యాతా: స్మరణీయ నిరంతరమ్‌||


 21. అగస్త్య: కంబుకౌండిన్యౌ రాజేంద్రశ్చోలవంశజ:|

  అశోక: పుష్యమిత్రశ్చ ఖారవేలా: సునీతిమాన్‌||


 22. చాణక్య చంద్రగుప్తౌ చ విక్రమ: శాలివాహన:|

  సముద్ర గుప్త: శ్రీ హర్ష:శైలేంద్రో బప్పరావల:||


 23. లాచిత్‌ భాస్కరవర్మాచ యశోధర్మా చ హూణజిత్‌|

  శ్రీకృష్ణదేవరాయశ్చ లలితాదిత్య ఉద్బల:||


 24. ముసునూరి నాయకా తౌ ప్రతాప: శివభూపతి:|

  రణజిత్‌ సింహ ఇత్యేతే వీరా విఖ్యాత విక్రమా:||


 25. వైజ్ఞానికాశ్చ కపిల: కణాద: శుశ్రత స్తధా|

  చరకో భాస్కరాచార్యో వరాహమిహర: సుధీ:||


 26. నాగార్జునో భరద్వాజ: ఆర్యభట్టో వసుర్భుధ:|

  ధ్యేయో వేంకటరామశ్చ విజ్ఞా రామానుజాదయ:||


 27. రామకృష్ణో దయానందో రవీంద్రో రామమోహన:|

  రామతీర్ధో రవిందశ్చ వివేకానంద ఉడ్యశా:||


 28. దాదాభాయీ గోపబంధు: తిలకో గాంధిరాదృతా:|

  రమణో మాలవీయశ్చ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతీ||


 29. సుభాష: ప్రణవానంద: క్రాంతివీరో వినాయక:|

  ఠక్కరో భీమరావశ్చ పులేనారాయణో గురు:||


 30. సంఘశక్తి: ప్రణేతారౌ కేశవో మాధవశ్తధా|

  స్మరణీయా సదైవైతే నవచైతన్యదాయకా:||


 31. అనుక్తా యే భక్తా: ప్రభుచరణ సంసక్త హృదయా:|

  అవిజ్ఞాతా వీరా: అధిసమరముద్ధ్వస్తరిపవ:||


 32. సమాజోద్ధర్తార: సుహితకరవిజ్ఞాన నిపుణా:|

  నమ స్తేభ్యో భూయాత్‌ సకల సుజనేభ్య: ప్రతిదినమ్‌||


 33. ఇదమేకాత్మతాస్తోత్రం శ్రద్ధయా య: సదా పఠేత్‌|

  స రాష్ట్ర ధర్మ నిష్టావాన్‌ అఖండం భారతం స్మరేత్‌||

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: