telugudanam.com

      telugudanam.com

   

శ్రీ ఆంజనేయ దండకము

ఆంజనేయం మహావీరం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం |

తరుణార్క ప్రభోశాన్తం రామదూతం నమామ్యహం | |

శ్రీ ఆంజనేయం, ప్రసన్నాంజనేయం, ప్రభాదివ్యకాయం, ప్రకీర్తి ప్రదాయం, భజే వాయుపుత్రం, భజే వాలగాత్రం, భజేహం పవిత్రం, భజే సూర్యమిత్రం, భజే శ్రీ ఆంజనేయం రుద్రరూపం, భజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్, ప్రభాతంబు సాయంత్రమున్ నీనామ సంకీర్తనల్ జేసి, నీ రూపు వర్ణించి, నీ మీద నే దండకం బొక్కటిన్ జేయ నూహించి, నీ మూర్తినిన్ గాంచి, నీ సుందరం బెంచి, నీ దాస దాసాను దాసుండనై, రామ భక్తుండనై, నిన్ను నేగొల్చెదన్, నీ కటాక్షంబునన్ జూచితే, వేడుకల్ జేసితే, నా మొరాలించితే, నన్ను రక్షించితే, అంజనాదేవి గర్భాన్వయా! దేవ! నిన్నెంచ నేనెంతవాడన్, దయాశాలివై జూచితే, దాతవై బ్రోచితే, దగ్గరన్ నిలిచితే, దొల్లి సుగ్రీవుకున్ మంత్రివై, స్వామి కార్యార్థమై యేగి, శ్రీరామ సౌమిత్రులం జూచి, వారిన్ విచారించి, సర్వేశు బూజించి, యబ్భానుజుం బంటు గావించి, వాలినిన్ జంపించి, కాకుత్థ్స తిలకున్ కృపాదృష్టి వీక్షించి, కిష్కింధ కేతెంచి, శ్రీరామ కార్యార్థమై లంక కేతెంచియున్, లంకిణిన్ జంపియున్, లంకనున్ గాల్చియున్, యభ్భూమిజన్ జూచి, యానందముప్పొంగి, యా యుంగరంబిచ్చి, యా రత్నమున్ దెచ్చి, శ్రీరామునకున్నిచ్చి, సంతోషమున్‌ జేసి, సుగ్రీవునిన్ యంగదున్ జాంబవంతున్ నలున్ నీలులన్‌గూడి, యా సేతువున్ దాటి, వానరుల్‌ మూకలై, పెన్మూకలై, యా దైత్యులన్ ద్రుంచగా, రావణుండంత కాలాగ్ని రుద్రుండుగా వచ్చి, బ్రహ్మాండమైనట్టి యా శక్తినిన్ ‌వైచి, యా లక్షణున్ మూర్ఛనొందింపగా, నప్పుడే నీవు సంజీవినిన్‌ దెచ్చి, సౌమిత్రికిన్నిచ్చి, ప్రాణంబు రక్షింపగా, కుంభకర్ణాదులన్ వీరులం బోర, శ్రీరామ బాణాగ్ని వారందరిన్, రావణున్, జంపగా, నంత లోకంబు లానందమైయుండ, నవ్వేళలన్ విభీషుణున్ వేడుకన్ దోడుకన్ వచ్చి, పట్టాభిషేకంబు చేయించి, సీతా మహాదేవినిన్ దెచ్చి, శ్రీరాముకున్నిచ్చి, అయోధ్యకున్‌ వచ్చి, పట్టాభిషేకంబు సంరంభమైయున్న, నీకన్న నాకెవ్వరున్ గూర్మిలేరంచు మన్నించినన్, శ్రీ రామభక్త ప్రశస్తంబుగా నిన్నుసేవించి, నీకీర్తనల్ చేసినన్, పాపముల్‌ బాయునే, భయములున్ దీరునే, భాగ్యముల్ గల్గునే, సామ్రాజ్యముల్ గల్గు, సంపత్తులున్ కల్గు! ఓ వానరాకార, ఓ భక్త మందార, ఓ పుణ్య సంచార, ఓ ధీర ఓ వీర, నీవే సమస్తంబుగా నొప్పి, యా తారక బ్రహ్మ మంత్రంబు పఠియించుచున్, స్థిరమ్ముగన్, వజ్రదేహంబునున్ దాల్చి, శ్రీరామ శ్రీరామ యంచున్, మనఃపూతమై ఎప్పుడున్ తప్పకన్ తలతు, నా జిహ్వ యందుండి, నీ దీర్ఘ దేహమ్ము త్రైలోక్య సంచారివై, రామ నామాంకిత ధ్యానివై, బ్రహ్మవై, బ్రహ్మ తేజంబునన్ రౌద్ర నీ జ్వాల కల్లోల వీర హనుమంత ఓంకార శబ్దంబులన్, భూత ప్రేతంబులన్, బెన్ పిశాచంబులన్, శాకినీ ఢాకినీత్యాదులన్, గాలి దయ్యంబులన్, నీదు వాలంబునన్ జుట్టి, నేలం బడంగొట్టి, నీ ముష్టిఘాతంబులన్, బాహు దండంబులన్, రోమ ఖండంబులన్ ద్రుంచి, కాలాగ్ని రుద్రుండవై, బ్రహ్మ ప్రభాభాసితంబైన నీదివ్య తేజంబునున్ జూచి, రారోరి నాముద్దు నరసింహ యన్‌చున్, దయాదృష్టి వీక్షించి నన్నేలు నాస్వామి! ఓ ఆంజనేయా నమస్తే! సదా బ్రహ్మచారీ నమస్తే! ప్రపూర్ణార్తి హారీ నమస్తే! నమో వాయుపుత్రా నమస్తే! నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమ:ప్రార్థన

అతులిత బలధామం స్వర్ణశైలాభ దేహం

దనుజ వనకృశానుం జ్ఞానినా మగ్రగణ్యమ్

సకల గుణ నిధానం వానరాణా మధీశం

రఘుపతి ప్రియభక్తం వాతజాతం నమామి.


గోష్పదీకృత వారాశిం

మశకీకృత రాక్షసమ్.

రామాయణ మహామాలా

రత్నం వందే నిలాత్మజమ్.

యత్ర యత్ర రఘునాధ కీర్తనమ్

తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్.

బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనమ్

మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్.


హనుమాన్ చాలీసా

శ్రీ గురుచరణ సరోజరజ నిజమనముకుర సుధారి

వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫల చారీ

బుద్ధిహీన తను జానీకే సుమిరౌఁ పవన కుమార్

బల బుధి విద్యా దేహుమొహి హరహు కలేశ వికార్


చౌపాఈ

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణసాగర |

జయ కపీశ తిహులోక ఉజాగర | |


రామదూత అతులిత బలధామా |

అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా | |


మహవీర విక్రమ బజరంగీ |

కుమతి నివార సుమతికే సంగీ | |


కంచన వరణ విరాజ సువేశా |

కానన కుండల కుంచిత కేశా | |


హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజావిరాజై |

కాంధే మూంజ జనేవూసాజై | |


శంకర సువన కేసరీ నందన |

తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన | |


విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |

రామకాజ కరివేకో ఆతుర | |


ప్రభు చరిత్ర సునివేకో రసియా |

రామ లఖన సీతా మన బసియా | |


సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁదిఖావా |

వికట రూప ధరి లంక జరావా | |


భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే |

రామచంద్రకే కాజ సఁవారే | |


లాయ సజీవన లఖన జియాయే |

శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే | |


రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |

తుమ్మమ ప్రియ భరతహి సమ భాయీ | |


సహస వదన తుమ్హరో యశగావైఁ

అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై


సనకాదిక బ్రహ్మది మునీశా |

నారదా శారద సహిత అహీశా | |


యమ కుబేరా దిగపాల జహాఁతే |

కవి కోవిద కహి సకే కహాఁతే | |


తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిఁకీన్హా |

రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా | |


తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |

లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా | |


యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |

లీల్యో త్యాహి మధుర ఫల జానూ | |


పభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీఁ |

జలిధిలాఁఘి గయే అచరజ నాహీ | |


దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |

సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే | |


రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |

హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే | |


సబ సుఖులహై తుమ్హారీ శరనా |

తుమ రక్షక కాహూకో డరనా | |


ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై |

తీనోఁ లోక హాంకతే కాంపై | |


భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై |

మహావీర జబ నామ సునావై | |


నాసై రోగ హరై సబ పీరా |

జపత నిరంతర హనుమత వీరా | |


సంకట తేఁ హనుమాన ఛుడావై |

మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై | |


సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |

తినకే కాజ సకల తుమ సాజా | |


ఔర మనోరధ జో కోయి లావై |

తాసు అమిత జీవన ఫల పావై | |


చారోఁ యుగ పరతాప తుమ్హారా |

హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా | |


సాధు సంతకే తుమ రఖవారే |

అసుర నికందన రామదులారే | |


అష్టసిద్ది నౌనిధి కే దాతా |

అస వర దీనహి జానకీ మాతా | |


రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |

సదా రహో రఘుపతికే దాసా | |


తుమ్హారే భజన రామకోపావై |

జన్మ జన్మకే దుఃఖ బిసరావై | |


అంతకాల రఘువరపుర జాయీ |

జహాఁ జన్మ హరిభక్త కహాయీ | |


ఔర దేవతా చిత్తన ధరయీ |

హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ | |


సంకట హటై మిటై సబ పీరా |

జోసుమిరై హనుమత బలవీరా | |


జైజైజై హనుమాన్ గోసాయీఁ |

కృపాకరో గురుదేవకీ నాయీ | |


యహ శతవార పాఠకర్ కోయీ |

ఛూటహిబంది మహా సుఖహోయీ | |


జో యహ పడై హనుమాన్ చాలీసా|

హోయ సిద్ది సాఖీ గౌరీసా||


తులసీదాస సదా హరి చేరా|

కీజై నాథ హృదయ మహఁడేరా||

దోహ: పవన తనయ సంకట హరన మంగళ

మూరతి రూప్ రామలఖన సీతా సహిత

హృదయ బసహు సురభూప్(తులసీదాసు)


శ్లో: రామాయ, రామచంద్రాయ రామభద్రాయ వేధసే

రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః

శ్రీ రాజా రామచంద్రకీ జై

హనుమాన్ చాలీసా సంపూర్ణము


హనుమాన్‌జీకీ హారతి

ఆరతికీజై హనుమాన్ లలాకీ

దుష్టదలన రఘునాధ కలాకీ


జాకే బలసే గిరివర కాంపై

రోగదోష జాకే నికట నఝూంపై


అంజని పుత్ర మహాబలదాయీఁ

సంతనకే ప్రభు సదా సహాయీ


దేబీరా రఘునాధ పఠాయే

లంకా జారి సీయ సుధిలాయే


లంకా సోకోట్ సముద్రసీ ఖాయీ

జాత పవనసుత బారన లాయీ


లంకా జారీ అసుర సంహారే

సియా రామజీకే కాజ సవారే


లక్ష్మణ మూర్చిత పడే సకారె

ఆని సజీవన ప్రాణ ఉబారే


పైఠిపతాల తోరి జమ కారే

అహిరావనకీ భుజా ఉఖారే


బాయే భుజా అసుర దల మారే

దహినే భుజా సంతజన తారే


సుర నర ముని సంతజన ఉతారే

జైజైజై హనుమాన ఉచారే


కంచన ధార కపూర లౌ ఛాయీ

ఆరతి కరత అంజనా మాయీ


జోహనుమాన(జీ)కి ఆరతి గావై

బసి వైకుంఠ పరమపద పావై


హనుమంతుని గుణగానము

రామపుజారి పర ఉపకారి - మహావీర బజరంగబలీ

సద్దర్మచారి సద్బ్రహ్మచారి - మహావీర బజరంగబలీ

జ్ఞాన గుణసాగర రూప ఉజాగర - మహావీర బజరంగబలీ

శంకరసువన సంకటమోచన - మహావీర బజరంగబలీ

కేసరినందన కలిమల భంజన - మహావీర బజరంగబలీ

రాఘవదూత జయహనుమంత - మహావీర బజరంగబలీ

అంజనినందన అసురనికందన - మహావీర బజరంగబలీ

మంగళమూరతి మారుతినందన - మహావీర బజరంగబలీ

జయ రణధీర జయ రణరోర - మహావీర బజరంగబలీ

జయ బలభీమ జయ బలధామ - మహావీర బజరంగబలీ

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: