telugudanam.com

      telugudanam.com

   

శ్రీ సాయి చాలీసా

సాయి

షిరిడీవాస సాయి ప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో

దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం

త్రిమూర్తి రూపా ఓ సాయి కరుణించి కాపాడోయి

దరిశన మియ్యగ రావయ్య ముక్తికి మార్గం చూపుమయా ||షిరిడి||కఫిని వస్త్రము ధరియించి భుజముకు జోలి తగిలించి

నింబ వృక్షపు ఛాయలో ఫకీరు వేషపు ధారణలో

కలియుగ మందున వెలసితివి త్యాగం సహనం నేర్పితివి

షిరిడి గ్రామం నీ నివాసం భక్తుల మదిలో నీ రూపం ||షిరిడి||చాంద్ పాటిల్‌ను కలుసుకుని అతని బాధలు తెలుసుకుని

గుఱ్ఱము జాడ తెలిపితివి పాటిల్ బాధను తీర్చితివి

వెలిగించావు జ్యోతులను నీ ఉపయోగించే జలము

అచ్చెరువొందెను ఆ గ్రామం చూసి వింతైన దృశ్యం ||షిరిడి||బాయిజా చేసెను నీ సేవ ప్రతిఫలమిచ్చావో దేవ

నీ ఆయువును బదులిచ్చి తాత్యాను నీవు బ్రతికించి

పశుపక్షులను ప్రేమించి ప్రేమతో వాటిని లాలించి

జీవులపైన మమకారం చిత్రమయా నీ వ్యవహారం ||షిరిడి||నీ ద్వారములో నిలిచితిని నిన్నే నిత్యము కొలిచితిని

అభయము నిచ్చి బ్రోవుమయా ఓ షిరిడీశా దయామయా

ధన్యము ద్వారక ఓ మాయీ నీలో నిలచెను శ్రీ సాయి

నీ ధుని మంటల వేడిమికి పాపము పోవును తాకిడికి ||షిరిడి||ప్రళకాలము ఆపితివి భక్తులను నీవు బ్రోచితివి

చేసి మహమ్మారీ నాశం కాపాడీ షిరిడీ గ్రామం

అగ్ని హొత్రి శాస్త్రికి లీలా మహత్మ్యం చూపించి

శ్యామాను బ్రతికించితివి పాము విషము తొలగించి ||షిరిడి||భక్త భీమాజీకి క్షయరోగం నశియించే అతని సహనం

ఊదీ వైద్యం చేశావు వ్యాధిని మాయం చేశావు

కాకాజీకీ ఓ సాయి విఠల దర్శన మిచ్చితివి

దామూకిచ్చి సంతానం కలిగించితివి సంతోషం ||షిరిడి||కరుణా సింధు కరుణించు మాపై కరుణ కురిపించు,

సర్వం నీకే అర్పితము పెంచుము భక్తి భావమును

ముస్లిమనుకొని నిను మేఘూ తెలుసుకొని అతని బాధ

దాల్చి శివశంకర రూపం ఇచ్చావయ్యా దర్శనము ||షిరిడి||డాక్టరకు నీవు రామునిగా బలవంతుకు శ్రీ దత్తునిగా

నిమోనుకరుకు మారుతిగా చిదంబరకు శ్రీ గణపతిగా

మార్తాండ్‌కు ఖండోబాగా గణూకు సత్యదేవునిగా

నరసింహస్వామిగా జోహికి దరిశనమిచ్చిన శ్రీ సాయి ||షిరిడి||రేయి పగలూ నీ ధ్యానం నిత్యం నీ లీలా పఠనం

భక్తితో చేయండి ధ్యానం లభించును ముక్తికి మార్గం

పదకొండు నీ వచనాలు బాబా మాకవి వేదాలు

శరణని వచ్చిన భక్తులను కరుణించి నీవు బ్రోచితివి ||షిరిడి||అందరిలోన నీ రూపం నీ మహిమ అతిశక్తిమయం

ఓ సాయి మేము మూఢులము ఒసగుమయా మాకు జ్ఞానమును

సృష్టికి నీవేనయ మూలం సాయి మేము సేవకులం

సాయి నామము తలిచెదము నిత్యము సాయిని కొలిచెదము ||షిరిడి||భక్తి భావన తెలుసుకొని సాయిని మదిలో నిలుపుకొని

చిత్తముతో సాయి ధ్యానం చెయ్యండీ ప్రతినిత్యం

బాబా కాల్చిన ధుని ఊది నివారించును అది వ్యాధి

సమాధినుండి శ్రీ సాయి భక్తులను కాపాడేనోయి ||షిరిడి||మన ప్రశ్నలకు జవాబులు తెలుపును సాయి చరితములు

వినండి లేక చదవండి సాయి సత్యము చూడండి

సత్సంగమును చేయండి సాయి స్వప్నము పొందండి

భేద భావమును మానండి సాయి మన సద్గురువండి ||షిరిడి||వందనమయ్యా పరమేశా ఆపద్భాంధవ సాయీశా

మా పాపములూ కడతేర్చు మామది కోరిక నెరవేర్చు

కరుణామూర్తి ఓ సాయి కరుణతో మమ్ము దరిచేర్చోయి

మా మనస్సే నీ మందిరము మా పలుకులే నీకు నైవేద్యం ||షిరిడి||

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: