telugudanam.com

      telugudanam.com

   

శ్రీ వెంకటేశ సుప్రభాతమ్

1. శ్లో|| కౌసల్యసుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే!

ఉత్తిష్ఠ నరసార్దూల! కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం.

2. ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద, ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ,

ఉత్తిష్ఠ కమలాకాన్త! త్రైలోక్యం మంగళం కురు.

3. మాతః సమస్త జగతాం మధుకైటభారేః - వక్షోవిహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే,

శ్రీ స్వామిని శ్రితజన ప్రియదానశీలే - శ్రీ వేంకటేశదయితే తవ సుప్రభాతం||

4. తవ సుప్రభాత మరవిందలోచనే - భవతు ప్రసన్న ముఖచంద్రమండలే,

విధిశంకరేంద్ర వనితాభిరర్చితే - వృషశైలనాధదయితే దయానిధే||

5. అత్ర్యాదిసప్త ఋషయస్స ముపాస్య సంధ్యా - మాకాశసింధుకమలాని మనోహరాణి,

ఆదాయ పాదయుగమర్చయితుం ప్రపన్నాః - శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్||

6. పంచావనాబ్జభవ షణ్ముఖవాసవాద్యాః - త్రైవిక్రమాది చరితం విబుధాః స్తువంతి,

భాషాపతిః పఠతి వాసరశుద్ధి మారాత్ - శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్||

7. ఈషత్ప్ర పుల్లసరసీరుహ నారికేశ - వూగద్రుమాది సుమనోహర పాళికానామ్,

ఆవాతి మందస్సనిలః సహ దివ్యగంధైః - శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్||

8. ఉన్మీల్య నేత్రయుగ ముత్తమపంజరస్థాః - పాత్రావశిష్ట కదళీఫల పాయసాని,

భుక్త్వాసలీల మథ కేళిశుకా పఠ తి - శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్||

9. తంత్రీప్రకర్ష మధురస్వనయా విపంచ్యా - గాయ త్యనంతచరితం తవ నారదోపి,

భాషాసమగ్ర మసకృత్కరచార రమ్యం - శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్||

10. భృంగావళీ చ మకరంద రసానువిద్ధ - ఝుంకారగీత నినధైః సహ సేవనాయ,

నిర్యాత్యుపాంత సరసీకమలోదరేభ్యః - శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్||

11. యోషాగణేన వరదధ్ని విమధ్యమానే - ఘోషాలయేషు దధిమంధన తీవ్రఘోషాః,

రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః - శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్||

12. పద్మేశమిత్రశతపత్రగతాళివర్గాః - హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగలక్ష్మ్యా,

భేరీనినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదం - శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్||

13. శ్రీమన్నభీష్టవరదాఖిల లోకబంధో - శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైకసింధో,

శ్రీ దేవతాగృహ భుజాంతర దివ్యమూర్తే - శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్||

14. శ్రీస్వామిపుష్కరిణికా ప్లవనిర్మలాంగాః - శ్రేయోర్ధినో హరవిరించి సనందనాద్మ్యాః,

ద్వారే వసంతి వరనేత్రహతో త్తమాంగాః - శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్||

15. శ్రీ శేషశైలగరుడాచల వేంకటాద్రి - నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రిముఖ్యామ్,

అఖ్యాం త్వదీయవసతే రనిశం వదంతి - శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్||

16. సేవాపరాః శివసురేశ కృతానుధర్మ - రక్షోంబునాధ పవమాన ధనాధినాథాః,

బద్ధాంజలి ప్రవిలసన్నిజ శీర్షదేశాః - శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్||

17. ధాటిషు తే విహగరాజ మృగాధిరాజ - నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాః,

స్వస్వాధికార మహిమాదిక మర్థయంతే - శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్||

18. సూర్యేందుభౌమబుధవాక్పతికావ్యసౌరి - స్వర్భాను కేతుదివిషత్పరిషత్ప్రథానాః,

త్వద్దాసదాస చరమావధి దాసదాసాః - శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్||

19. త్వత్పాదధూళి భరితస్ఫురితో త్తమాంగాః - స్వర్గపవర్గనిరపేక్ష నిజాంతరంగాః,

కల్పాగమా కలనయా కులతాం లభంతే - శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్||

20. త్వద్గోపురాగ్రశిఖరాణి నిరీక్షమాణాః - స్వర్గావపర్గపదవీం పరమాం శ్రయంతః,

మర్త్యామనుష్యభువనే మతిమాశ్రయంతే - శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్||

21. శ్రీభూమినాయక దయాదిగుణామృతాబ్దే - దేవాదిదేవ జగదేక శరణ్యమూర్తే,

శ్రీమన్ననంత గరుడాదిభి రర్చితాంఘ్రే - శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్||

22. శ్రీ పద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ వైకుంఠ మాధవ జనార్దన! చక్రపాణే,

శ్రీవత్సచిహ్న శరణాగతపారిజాత - శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్||

23. కందర్పదర్ప హరసుందరదివ్యమూర్తే - కాంతా కుచాంబురుహకుట్మల లోలదృష్టే,

కల్యాణ నిర్మలగుణాకర! దివ్యకీర్తే - శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్||

24. మీనాకృతే కమఠకోల నృసింహ వర్ణిన్ - స్వామిన్ పరశ్వథ తపోధన రామచంద్ర,

శేషాంశ రామ యదునందన కల్కిరూప - శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్||

25. ఏలాలవంగ ఘనసారసుగంధితీర్ధం - దివ్యం వియత్సరితి హేమఘటేఘ పూర్ణమ్,

ధృత్వాద్యవైదికశిభామణయః ప్రహృష్టాః - తిష్ఠంతి వేంకటపతే! తవ సుప్రభాతమ్||

26.భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి - సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః,

శ్రీవైష్ణవా స్సతతమర్ధితమంగళాస్తే -ధామాశ్రయంతి తవ వేంకటసుప్రభాతమ్||

27. బ్రహ్మాదయ స్సురవరా స్సమహర్షయస్తే - సంత స్సనందనముఖా స్త్వధ యోగివర్యాః,

ధామాంతికే తవ హిమంగళవస్తు హస్తాః శ్రీ వేంకటాచలపతే తవసుప్రభాతమ్||

28. లక్ష్మీనివాస నిరవద్యగుణైకసింధో - సంసారసాగర సముత్తరణైకసేతో,

వేదాంత వేద్య నిజవైభవ భక్తభోగ్య - శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్||

29. ఇత్ధం వృషాచలపతే రిహ సుప్రభాతం - యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః,

తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరంగ భాజాం - ప్రజ్ఞాం పరార్థసులభాంపరమాం ప్రసూతే||

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: